AKTUALNOŚCI

16-04-2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs 6/1.1.1/2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs 6/1.1.1/2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazły się aż dwa projekty, o łącznej wartości ponad 14 mln złotych, w których konsorcjantem jest Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Pierwszy z dofinansowanych projektów pn. “PeptAlm - platforma oparta o sztuczną inteligencję do badania interakcji peptyd-białko z wirtualnie generowanych bibliotek peptydów” realizowany w ramach konsorcjum z Qsar Lab Sp. z o.o. - liderem projektu, w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz Nanoexpo Sp. z o.o. Projekt skoncentruje się na zwiększeniu konkurencyjności konsorcjantów poprzez opracowanie i wdrożenie bioinformatycznej platformy “PeptAIm”, służącej do tworzenia molekularnych testów diagnostycznych, pozwalającej na selekcję ligandów (peptydów) o wysokim powinowactwie wobec docelowych białek. Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa charakteryzującą się nowością cech w skali rynku polskiego, a także rynków zagranicznych. Odbiorcami platformy “PeptAlm” będą przede wszystkim laboratoria, jednostki badawczo-rozwojowe opracowujące i/lub produkujące testy diagnostyczne, publiczne i niepubliczne ośrodki naukowe, instytucje badawcze, jak również sektor farmaceutyczny, prowadzący badania rozwojowe nad interakcjami typu białko-białko lub/i białko-peptyd. Całkowita wartość projektu wynosi 5 697 197,41 zł, a otrzymana wysokość dofinansowania to 4 310 901,46 zł.

Drugi projekt pn.  “PostureScan – system oparty o uczenie maszynowe służący do analizy, interpretacji wad postawy u dzieci i młodzieży” dotyczy opracowania technologii i metodologii bezinwazyjnej analizy wad postawy u dzieci i młodzieży. Stworzony system, oparty o metody uczenia maszynowego, wskaże objawy wad stóp, postawy oraz deformacje kręgosłupa, umożliwiając tym samym prewencję i minimalizację utrwalenia wad postawy oraz pogłębiania się deformacji. “PostureScan” umożliwi pielęgniarkom, fizjoterapeutom oraz lekarzom sprawną i efektywną ocenę postawy u dzieci, wyszukiwanie wad postawy oraz deformacji na wczesnym ich etapie. System ograniczy do minimum ewentualne pomyłki podczas oceny wizualnej, przez co uzyskamy nową jakość w zapobieganiu następstwom wad postawy w życiu dorosłym lub narastaniu deformacji. Dzięki opracowanemu systemowi badania przesiewowe w przedszkolach, szkołach podstawowych czy szkołach średnich będą szybsze i bardziej precyzyjne, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie kosztów badania, umożliwi dokładniejszą analizę oraz dobranie rehabilitacji do indywidualnych potrzeb pacjenta. Projekt, realizowany w konsorcjum z Lab Control Sp. z o.o. - liderem projektu, w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz Gormanet Sp. z o.o., otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 217 653,06 zł, a jego łączny budżet wynosi 8 482 620,72 zł.

19-01-2021

Nowa publikacja

Transformed tissue of Dionaea muscipula J.Ellis as a source of biologically active phenolic compounds with bactericidal properties; Wojciech Makowski, Aleksandra Królicka, Anna Nowicka, Jana Zwyrtkova, Barbara Tokarz, Ales Pecinka, Rafał Banasiuk, Krzysztof Michał Tokarz; Applied Microbiology and Biotechnology; doi.org/ 10.1007/s00253-021-11101-8.

19-01-2021

Nowa publikacja

In vitro evaluation of electrochemiccaly bioactivated Ti6A14V 3D porous scaffolds; Alexandr Myakinin, Amanzhol Turlybekuly, Alexander Pogrebnjak, Adam Mirek, Mikhael Bechelany, Iryna Liubchak, Oleksandr Oleshko, Yvheniia Korniienko, Katarzyna Leśniak-Ziółkowska, Dmitry Dogadkin, Rafał Banasiuk, Roman Moskalenko, Maksym Pogorielov, Wojciech Simka; Materials Science & Engineering C; doi.org/ 10.1016/j.msec.2021.111870.

31-12-2020

Nowa publikacja

In Vitro Biological Characterization of Silver-Doped Anodic Oxide Coating on Titanium; Oleksandr Oleshko, Iryna Liubchak, Yevheniia Korniienko, Aziza Yusupova, Tetiana Oleshko, Rafał Banasiuk, Marek Szkodo, Igor Matros-Tarantes, Alicja Kazek-Kęsik, Wojciech Simka, Maksym Pogorielov; Materials 2020, 13(19), 4359; doi.org/10.3390/ma13194359.

31-12-2020

Nowa publikacja

Antibody Modified Gold Electrode as an Impedimetric Biosensor for the Detection of Streptococcus pyogenes; Natalia Malinowska, Wioleta Białobrzeska, Tomasz Łęga, Kasia Pałka, Karolina Dziąbowska, Sabina Żołędowska, Elżbieta Czaczyk, Katarzyna Pala, Dawid Nidzworski; Sensors 2020, 20(18), 5324; doi.org/10.3390/s20185324.

31-12-2020

Nowa publikacja

Highly selective impedimetric determination of Haemophilus influenzae protein D using maze- like boron-doped carbon nanowall electrodes; Mateusz Brodowski, Marcin Kowalski, Marta Skwarecka, Katarzyna Pałka, Michał Skowicki, Anna Kula, Tomasz Lipiński, Anna Dettlaff, Mateusz Ficek, Jacek Ryl, Karolina Dziąbowska, Dawid Nidzworski, Robert Bogdanowicz; Talanta Volume 221, 1 January 2021, 121623, doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121623.

31-12-2020

Nowa publikacja

Physicochemical profile of Os (III) complexes with pyrazine derivatives: From solution behavior to DNA binding studies and biological assay; Małgorzata Biedulska, Aleksandra Królicka, Andrea D. Lipińska, Marta Krychowiak-Maśnicka, Michał Pierański, Kinga Grabowska, Dawid Nidzworski; Journal of Molecular Liquids Volume 316, 10 October 2020, 113804, doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113804.

31-12-2020

Nowa publikacja

Can Ceylon Leadwort (Plumbago zeylanica L.) Acclimate to Lead Toxicity?—Studies of Photosynthetic Apparatus Efficiency; Krzysztof M. Tokarz, Wojciech Makowski, Barbara Tokarz, Monika Hanula, Ewa Sitek, Ewa Muszyńska, Roman Jędrzejczak, Rafał Banasiuk,

Łukasz Chajec, Stanisław Mazur; International Journal of Molecular Science 2020, 21(5), 1866; doi.org/10.3390/ijms21051866.

15-09-2020

Nowy artykuł w czasopiśmie "Talanta"

W Instytucie Biotechnologii i Medycyny Molekularnej praca wre. Nasi naukowcy mogą poszczycić się kolejnym artykułem naukowym, opublikowany w  prestiżowym czasopiśmie branżowym ,,Talanta".

Wraz z kolegami po fachu z Politechniki Gdańskiej, firmy SensDx S.A i Sieci Badawczej Łukasiewicz - Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, pochylili się nad białkiem D i opracowali nowatorski sposób jego wykrywania w oczyszczonych próbkach.

Pełny opis badań i publikacja znajdują się pod wskazanym linkiem:

link do artykułu

31-12-2019

Nowa publikacja

Is a blue–red light a good elicitor of phenolic compounds in the family Droseraceae? A comparative study; Wojciech Makowski, Barbara Tokarz, Rafał Banasiuk, Aleksandra Królicka, Michał Dziurka, Renata Wojciechowska, Krzysztof Tokarz; Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology Volume 201, December 2019, doi.org/ 10.1016/j.jphotobiol.2019.111679.

31-12-2019

Nowa publikacja

Comparative solution equilibria studies of complex formation between Ir(III) ion and antituberculosis drug analogues: Spectroscopic, potentiometric and conductometric approach; Małgorzata Biedulska, Agnieszka Chylewska, Dawid Nidzworski; Journal of Molecular Liquids, Volume 296, 2019, doi.org/ 10.1016/j.molliq.2019.111887.

31-12-2019

Nowa publikacja

Detection of the Plant Pathogen Pseudomonas Syringae pv. Lachrymans on Antibody-Modified Gold Electrodes by Electrochemical Impedance Spectroscopy; Zofia Cebula, Sabina Żołędowska, Karolina Dziąbowska, Marta Skwarecka, Natalia Malinowska, Wioleta Białobrzeska, Elżbieta Czaczyk, Katarzyna Siuzdak, Mirosław Sawczak, Robert Bogdanowicz, Dawid Nidzworski; Sensors 2019, 19(24), doi.org/ 10.3390/s19245411.

 

31-12-2019

Nowa publikacja

Neutral endopeptidase (NEP) inhibitors - thiorphan, sialorphin, and its derivatives exert anti-proliferative activity towards colorectal cancer cells in vitro; Magdalena Mizerska-Kowalska, Joanna Kreczko-Kurzawa, Barbara Zdzisińska, Arkadiusz Czerwonka, Adrianna Sławińska-Brych, Zbigniew Maćkiewicz, Dawid Nidzworski, Martyna Kondefer-Szerszeń; Chemico-Biological Interactions, Volume 307, 1 July 2019, Pages 105-115, doi.org/ 10.1016/j.cbi.2019.04.033.

31-12-2019

Nowa publikacja

Biomolecular influenza virus detection based on the electrochemical impedance spectroscopy using the nanocrystalline boron-doped diamond electrodeswith covalently bound antibodies; Katarzyna Siuzdak, Paweł Niedziałkowski, Michał Sobaszek, Tomasz Łęga, Mirosław Sawczak, Elżbieta Czaczyk, Karolina Dziąbowska, Tadeusz Ossowski, Dawid Nidzworski, Robert Bogdanowicz; Sensors And Actuators B: Chemical, Volume 280, Pages 263 – 271, doi.org/ 10.1016/j.snb.2018.10.005.

06-08-2019

Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”

Lublin, 14 grudnia 2019 r.

Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansa do nawiązania nowych kontaktów w branży, czego efektem może być owocna współpraca. Celem wydarzenia jest integracja środowiska akademickiego, w tym studentów, doktorantów, pracowników akademickich i specjalistów z różnych obszarów nauk przyrodniczych.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym. W programie Konferencji przewidziane są wykłady plenarne zaproszonych Gości Honorowych oraz wystąpienia ustne i postery naukowe uczestników.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 21 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-przyrodnicza.pl

21-03-2019

QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji”

Innowacyjny projekt QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” otrzymał finansowanie (ponad 18,5 mln PLN) w ramach prestiżowego konkursu TEAM-NET Fundacja Nauki Polskiej (2. miejsce na liście rankingowej). Projekt realizowany będzie przez interdyscyplinarne konsorcjum, w skład którego wchodzą Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska PolitechnikaGda oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM).

Celem projektu jest zastosowanie zjawisk z zakresu fizyki kwantowej do wdrożenia technologii opartej o wykorzystanie nanodiamentów do opracowania innowacyjnych sensorów znajdujących zastosowanie w badaniach optycznych oraz magnetycznych, elektronice oraz diagnostyce medycznej.

W ramach zaplanowanych na 4 lata badań, naukowcy będą poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Opracowane rozwiązania otpoelektroniczne zostaną wdrożone do gospodarki i posłużą m.in. do diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych.

Celem realizowanego po raz pierwszy przez Fundacja Nauki Polskiej programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych, realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców. Do realizacji wybrano jedynie 5 z 39 złożonych projektów, które ocenione zostały przez prestiżowe grono ekspertów.

Udział w projekcie jest dla IBMM ogromnym wyróżnieniem. Dołączenie do elitarnego grona najlepszych jednostek naukowych w Polsce pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój oparty o badania naukowe i rozwojowe na najwyższym poziomie.

31-12-2018

Nowa publikacja

Detection Methods of Human and Animal Influenza Virus - Current Trends; Karolina Dziąbowska, Elżbieta Czaczyk, Dawid Nidzworski; Biosensors 2018, 8(4), 94, doi.org/ 10.3390/bios8040094.

31-12-2018

Nowa publikacja

Medium pH and macronutrients content affects growth and production of secondary metabolites by Drosera plants; Milena Chraniuk, Kinga Siatkowska, Rafał Banasiuk; Applied Biosciences Vol 1 No 3(2018): Special Issue, p. 35-36; doi.org/ 10.31708/spi3.18/siatk.cns18.

 

31-12-2018

Nowa publikacja

Influence of medium composition of secondary metabolites synthesis in Drosera binate; Milena Chraniuk, Kinga Siatkowska, Rafał Banasiuk; Applied Biosciences Vol 1 No 3(2018): Special Issue, p. 9-10; doi.org/10.31708/spi3.2018/chra.cns18. 

31-12-2018

Nowa publikacja

Comparison and analysis of sequences and structures of hemmaglutinis from Influenza A Virus: a minireview; Dawid Nidzworski; Applied Biosciences Volume 1 Number 2 (in press), doi.org/ 10.31708/v1.i1.Nd2018.

19-11-2018

IBMM jednym z beneficjentów w programie TECHMATSTRATEG

Jednym z laureatów konkursu NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG to Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku (IBMM), który znalazł się w konsorcjum naukowym z liderem: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Wrocławską oraz SensDx S.A.. Konsorcjum naukowe otrzymało 6,92 mln zł na realizację projektu pt. "Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej GlassPoPep". Projekt dotyczy stworzenia wielofunkcyjnego materiału kompozytowego o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej. Stworzenie takiego biomateriału w znaczący sposób przyspieszy proces leczenia i wyeliminuje szereg powikłań pooperacyjnych. Dla IBMM jest to pierwszy projekt z grupy TECHMATSTRATEG i dzięki temu staliśmy się członkiem elitarnego grona naukowego w skali kraju. Do zadań IBMM będą należały prace nad nowymi materiałami. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

19-11-2018

Kolejny projekt - StreptoCheck rekomendowany do finansowania

Kolejny projekt od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku! IBMM w konsorcjum z SensDx S.A otrzymał dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją genów oporności na antybiotyki. Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae wraz z oznaczeniem genów antybiotykooporności. Łączna kwota dofinansowania to ponad 7 mln złotych! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

19-11-2018

Projekt EquineDx uzyskał finansowanie:

Miło nam poinformować, że Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku we współpracy z SensDx S.A. otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni tj. S. equi, herpeswirusów EHV-1 i EHV-2 oraz wirusów zapalenia tętnic. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 6 mln złotych! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

01-09-2018

Europejskie Forum Nowych Idei

W dniach 26 – 28 września 2018 w Sopocie odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei. Jednym z zaproszonych panelistów jest dr inż. Dawid Nidzworski – Wiceprezes, Dyrektor Naukowy SensDx SA. W piątek, 28 września wystąpi, jako prelegent w panelu dyskusyjnym pn. Jak nowoczesne technologie zmieniają medycynę? Panelistami, oprócz Dawida Nidzworskiego, będą: Michał Boni, Europoseł; Edyta Kocyk, z firmy Sidly; Cornelia Kutterer, Senior Director, EU Government Affairs, Privacy and Digital Policies at Microsoft; Steven O’Connell, zastępca dyrektora ds. programowych, RebelBio oraz Anna Wójcicka z Warsaw Genomics. W panelu podjęte będą zagadnienia m.in. szpitale przyszłości (home-spital) oraz przyszłość telemedycyny, której odzwierciedleniem są testy diagnostyczne SensDx jako innowacyjne rozwiązanie diagnostyczne. Forum stanie się okazją do prezentacji naszego produktu i świetną okolicznością na przedstawienie rewolucji telediagnostycznej, którą wdraża SensDx SA.

13-08-2018

Konferencja Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ)

Zapraszamy serdecznie do rejestrowania się na konferencję Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ) której jesteśmy współorganizatorem. Konferencja odbywa się w dniach 6-7 września 2018 i jest skierowana do Młodych Badaczy. Więcej informacji pod adresem: https://lnkd.in/gcV_NYP

19-07-2018

Czasopismo naukowe Applied Biosciences

Bardzo miło nam poinformować, iż Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest wydawcą czasopisma naukowego Applied Biosciences (ISSN 2545-2215). Jest to czasopismo publikujące najnowsze doniesienia naukowe z dziedzin badań podstawowych i aplikacyjnych w języku angielskim. Czasopism posiada własny prefix DOI oraz podlega zasadom COPE’s Ethical Guidelines. Zapraszamy do publikowania!

04-05-2018

Współpraca z BIOLUMO

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej wraz z firmą BIOLUMO będą pracować nad innowacyjną metodą badania antybiotykooporności w weterynarii. Konsorcjum pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości blisko 10 mln złotych na ten cel. Gratulujemy zespołowi projektowemu.

29-03-2018

Nasza publikacja w Top 100 Scientific Reports Chemistry papers in 2017

Miło nam poinformować że publikacja naszych pracowników we współpracy z firmą SensDx znalazła się w gronie 100 najlepszych w 2017 roku mimo opublikowania jej w listopadzie.

31-12-2017

Nowa publikacja

A rapid-response ultrasensitive biosensor for influenza virus detection using antibody modified boron- doped diamond; Dawid Nidzworski, Katarzyna Siuzdak, Paweł Niedziałkowski, Robert Bogdanowicz, Michał Sobaszek, Jacek Ryl, Paulina Weiher, Mirosław Sawczak, Elżbieta Wnuk, William A.Godard III, Andres Jaramilo-Botero, Tadeusz Ossowski; Scientific Reports 7, Article Number: 15707(1017), doir.org/ 10.1038/s41598-017-15806-7.

31-12-2017

Nowa publikacja

Bacillus subtilis Spore SurfaceDisplay System Protects Recombinant Proteins from Degradation-Verified Hypothesis; Tomasz Łęga, Paulina Weiher, Monika Paszkiewicz, Dawid Nidzworski; Journal of Biotechnology & Biomaterials, doi.org/ 10.4172/2155-952X.1000263.

31-12-2017

Nowa publikacja

 

Application of Electrochemical Methods in Biosensing Technologies; Karolina Dziąbowska, Elżbieta Czaczyk, Dawid Nidzworski, InTech; Biosensing Technologies for the Detection of Pathogens - A Prospective Way for Rapid Analysis, IntechOpen 2017, doi.org/10.5772/intechopen.72175. 

 

16-11-2017

Scientific Reports

Miło nam poinformować, iż wyniki badań prowadzonych w interdyscyplinarnym zespole zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports.

10-06-2017

Człowiek Nauka Środowisko

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej partnerem Konferencji „Człowiek Nauka Środowisko”

30-05-2017

O telemedycynie i jej przyszłości

Światowa telemedycyna rozwija się w zawrotnym tempie – kilkanaście procent rocznie.

23-05-2016

Coordination chemistry of pyrazine derivatives...

Publikacja w której udział brali nasi pracownicy

19-01-2021

19-01-2021

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2017