REALIZOWANE PROJEKTY

Astacus

Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji w ramach konkursu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG III.

Cel projektu: Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych i przedwrożeniowych, których rezultatem będzie powstanie ultraczułego i mobilnego urządzenia pozwalającego na jednoczesną i szybką detekcję, co najmniej 8 różnych metali ciężkich w wodzie z wykorzystaniem pomiarów elektrochemicznych i optycznych. Przedmiotowe urządzenie będzie w stanie wykryć obecność zanieczyszczeń w miejscu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z normami dopuszczalnych stężeń metali ciężkich rekomendowanymi m.in. przez WHO i Ministerstwo Zdrowia.

Kierownikiem projektu jestdr hab. inż. Marcin Olszewski  z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. Całkowita wartość projektu to 18 458 913,97 PLN. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. w konsorcjum z     Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Pro Science Sp. z o.o. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

Okres realizacji projektu 01.01.2021 - 31.12.2023

iCLARE

Intelligent remediation system for removal of harmful contaminants in water using modified reticulated vitreous carbon foams w ramach konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019 Ścieżka / obszar: Digital and industry.

 

Cel projektu: Podstawowym celem tego projektu jest zaprojektowanie i stworzenie elektrochemicznego systemu uzdatniania wody, z wdrożonymi procedurami sztucznej inteligencji, służącymi do identyfikacji i poznania najbardziej efektywnych parametrów pracy w celu unieszkodliwienia mieszaniny zanieczyszczeń. Ten wysokowydajny reaktor elektrochemiczny zostanie zbudowany w oparciu o nowatorski rodzaj materiału elektrodowego. Proponowane podejście wykorzystuje zastosowanie siatkowych szklistych pianek węglowych (RVC) z osadzonymi modyfikowanymi tlenkami metali (MMO) i cienkimi warstwami diamentu. 

Okres realizacji projektu 01.10.2020 - 01.10.2023

Projekt realizowany w konsorcjum z Politechniką Gdańską, SensDx SA oraz Norweskim Instytutem Badania Powietrza. Liderem projektu jest IBMM.

ForenSNP

Opracowanie systemu szybkiego genotypowania próbek biologicznych dla celów kryminalistycznych - ForenSNP w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I:Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: 4.1.4 Projekty Aplikacyjne

Cel projektu: Celem projektu jest jest stworzenie testu genetycznego umożliwiającego szybkie i tanie uzyskanie profilu genetycznego użytecznego dla potrzeb kryminalistyki.

Okres realizacji projektu 01.01.2021 – 31.12.2023

Projekt realizowany w konsorcjum z firmą GeneMe Sp. Z o.o., Liderem projektu jest IBMM

Gynocheck

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus agalactiae, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum. Główną zaletą opracowanego testu będzie szybka i prosta identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z pochwy. Wynik dostępny będzie już po kilkunastu do kilkudziesięciu minut w trakcie wizyty lekarskiej, bez potrzeby wysyłania próbek do badań laboratoryjnych. Test dedykowany będzie pacjentkom ginekologicznym, przede wszystkim kobietom ciężarnym.

 

Okres realizacji projektu 01.02.2020 - 31.01.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx S.A. (Lider)

mapadotacji.gov.pl

Shrimp Health Alert

Shrimp Health Alert – szybki i precyzyjny test Point of Care do detekcji patogenów na farmach krewetek w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel projektu:opracowanie testu diagnostycznego do detekcji wirusów i bakterii na farmach krewetek. Test w zamyśle ma być prosty w obsłudze, szybki i stosunkowo nie drogi, co pozwoli na jego rozpowszechnienie wśród hodowców, zmniejszenie strat materialnych wywołanych przez epidemie, a także stosowanie leków tylko wówczas, kiedy jest taka potrzeba.

Okres realizacji projektu 01.02.2020-30.09.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z Fish Farm Solutions SP. z o. o. (Lider)

mapadotacji.gov.pl

QUNNA

„Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” ,  program TEAM-NET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Cel projektu: >Celem projektu jest zastosowanie zjawisk z zakresu fizyki kwantowej do wdrożenia technologii opartej o wykorzystanie nanodiamentów do opracowania innowacyjnych sensorów znajdujących zastosowanie w badaniach optycznych oraz magnetycznych, elektronice oraz diagnostyce medycznej. 

Okres realizacji projektu 01.07.2019 - 28.09.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim (Lider), Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Gdańską

mapadotacji.gov.pl

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium, w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; I: Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Cel projektu: opracowanie technologii wytwarzania aktywnych mikrobiologicznie powłok anodowych. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wyznaczenie parametrów prowadzenia procesów elektroosadzania cząstek miedzi, złota i srebra wewnątrz nanoporowatej matrycy wytworzonej anodowo na powierzchni aluminiowych detali oraz określenie zależności własności antybakteryjnych i antygrzybicznych tych powłok od sposobu prowadzenia procesu.

Okres realizacji projektu 01.10.2019 - 30.09.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J. (Lider)

mapadotacji.gov.pl

BladderDx

Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego, w ramach działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Cel projektu: poprawa diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego poprzez wprowadzenie nieinwazyjnego i swoistego testu. Projekt ma na celu prowadzenie skutecznej metody diagnostycznej, pozwalającej na monitorowanie przebiegu leczenia u osób po operacjach, a w późniejszym etapie, metody pozwalającej na wczesne wykrycie nowotworu. Zasada działania testu będzie opierała się na wykrywaniu obecności markerów proteasomu w moczu, których obecność może być wynikiem nowotworu pęcherza moczowego.

 

Okres realizacji projektu  01.07.2019 - 30.06.2022

Projekt realizowany w Konsorcjum z UroScan Sp. z o.o.

mapadotacji.gov.pl

StreptoCheck

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae wraz z oznaczeniem genów antybiotykoodporności, którego główną zaletą będzie identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z gardła z jednoczesną analizą profilu oporności na antybiotyki. Dzięki temu już początkowe leczenie będzie prowadzone z wyłączeniem takich antybiotyków, na które dane szczepy będą oporne.

 

 

Okres realizacji projektu 01.10.2018 - 23.09.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx SA

mapadotacji.gov.pl

EquineDx

Szybki test do wykrywania patogenów u koni, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni. Efektem realizacji projektu będzie narzędzie przeznaczone dla hodowców koni, wspierające monitoring i precyzyjną diagnozę źródła zakażenia zwierząt, zapobiegając tym samym rozprzestrzenianiu się patogenów i chroniąc hodowle.

 

 

Okres realizacji projektu 01.10.2018 - 30.06.2022

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx SA

mapadotacji.gov.pl

SportBand

Innowacyjne kompleksowe narzędzie do wspomagania i monitorowania treningu dla sportowców, w ramach działania4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe;Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie urządzenia SPORTBAND do pomiaru parametrów z potu: glukozy, mleczanu, jonów sodu i potasu oraz temperatury skóry. Opracowane urządzenie – opaska na rękę, będzie dedykowana ludziom prowadzącym fizycznie aktywny tryb życia, jak również osobom przewlekle chorym, cierpiącym na cukrzycę oraz choroby nerek. SPORTBAND pozwoli użytkownikom na monitorowanie oraz ocenę stanu fizjologicznego w czasie rzeczywistym.

 

 

Okres realizacji projektu 01.04.2018 - 30.06.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z WDTech Sp. z o.o.

mapadotacji.gov.pl

GlassPoPep

„Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej (GlassPoPep)” 

W ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Współwykonawca i Członek Konsorcjum, w skład którego również wchodzą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie (lider), Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska oraz SensDx SA.

Okres realizacji projektu marzec 2019 – luty 2022

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG